ARTBEAT | ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Το ArtBeat.gr είναι ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και διάθεσης των προϊόντων μέσω διαδικτύου της εταιρείας “Μασούρου Χριστίνα” (με τον διακριτικό τίτλο Art Beat), η οποία εδρεύει στη Γλυφάδα, Θράκης 44, Αττική 16561, ΑΦΜ 045191391, ΔΟΥ Γλυφάδας.

Παρακαλούμε να διαβάσετε με προσοχή του κάτωθι όρους και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας. Κάθε φορά που κάνετε χρήση της ιστοσελίδας, συμφωνείτε ότι τους αποδέχεστε πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε και δεν αποδέχεστε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις, παρακαλείστε να μην προχωρήσετε στη χρήση της ιστοσελίδας και να απέχετε από οποιαδήποτε συναλλαγή. Η εταιρεία δύναται να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους χρήσης και να ενημερώνει τους αγοραστές/ χρήστες από αυτή την ιστοσελίδα για οποιαδήποτε τυχόν τροποποίηση ή αλλαγή.

Δικαίωμα χρήσης ιστοσελίδας

Δικαίωμα χρήσης της ιστοσελίδας έχουν οι χρήστες που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Η εταιρία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε χρήση από ανήλικους αγοραστές / χρήστες και οι ασκούντες την επιμέλεια γονείς είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την προστασία των ανηλίκων και την μη χρήση του παρόντος ιστότοπου. Σας παρακαλούμε αν δεν έχετε συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας σας, να μην κάνετε χρήση της ιστοσελίδας και του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος.

Περιγραφή υπηρεσίας

Η ιστοσελίδα αποτελεί το ενημερωτικό και ηλεκτρονικό κατάστημα (e- shop) έκθεσης και διάθεσης των προϊόντων της εταιρείας με ανεξάρτητη πολιτική τιμών, όρους εξόφλησης, διάθεσης και παράδοσης των προϊόντων. Ο καταναλωτής / χρήστης έχει τη δυνατότητα να τοποθετεί παραγγελίες στο καλάθι, αρκεί να έχει εγγραφεί μέλος στο e- shop.

Τροποποιήσεις της υπηρεσίας

Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί την υπηρεσία ή να τη διακόψει προσωρινά ή μόνιμα, με ή δίχως προειδοποίηση. Σε κάθε περίπτωση που ο καταναλωτής/ χρήστης κάνει χρήση των υπηρεσιών του e- shop, θεωρείται ότι έχει αποδεχτεί ανεπιφύλακτα τους παρόντες αναγραφόμενους όρους χρήσης. Ωστόσο, όλες οι παραγγελίες που έχουν ήδη καταχωρηθεί προ οποιασδήποτε προσωρινής ή μόνιμης διακοπής της υπηρεσίας, θα εκτελούνται κανονικά.

Στοιχεία λογαριασμού χρήστη

Τα  στοιχεία που καταχωρούνται κατά την εγγραφή νέου χρήστη είναι απαραίτητα για την επεξεργασία της παραγγελίας από το e-shop και βρίσκονται στη διάθεσή της εταιρείας μας, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την εκτέλεση της παραγγελίας του χρήστη.
H δυνατότητα συλλογής προσωπικών δεδομένων περιορίζεται μόνο στους χρήστες που έχουν τοποθετήσει παραγγελία στο e-shop ή έχουν κάνει εγγραφή μέσα από την σελίδα του e-shop. H συλλογή των προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη για την εταιρεία, ώστε να υποστηρίζονται οι συναλλαγές των χρηστών μέσω της ιστοσελίδας της.
Η ιστοσελίδα δεν θα διανείμει την ηλεκτρονική διεύθυνση ενός χρήστη ή άλλα προσωπικά δεδομένα για σκοπούς μάρκετινγκ χωρίς τη συγκατάθεση του χρήστη.
Τέλος, ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την άμεση διαγραφή των προσωπικών του στοιχείων από τις βάσεις δεδομένων της ιστοσελίδας, εφόσον έχει σταματήσει να κάνει χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας και δεν υπάρχουν οφειλές αυτού προς την εταιρεία μας από αγορά προϊόντων μέσω e-shop ή άλλοu τρόπου.

Προστασία προσωπικών δεδομένων χρήστη

Η ιστοσελίδα δύναται να τηρεί και να επεξεργάζεται το αρχείο των προσωπικών δεδομένων που οι χρήστες οικειοθελώς καταχωρούν, πάντοτε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και υπό τη χρήση διαδικασιών ασφαλείας. Αυτό σημαίνει ότι αναγνωρίζουν και αποδέχονται την τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων για τους σκοπούς για τους οποίους τα υποβάλλουν στη ιστοσελίδα.
Η ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει ή κοινοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών, μόνο εάν μια τέτοια ενέργεια θεωρηθεί απαραίτητη για α) τη συμμόρφωση με τις διατάξεις του νόμου, β) την προστασία των δικαιωμάτων και της ιδιοκτησίας της εταιρείας μας (ενδεικτικά αναφέρονται οι περιπτώσεις καταχώρησης ψευδούς ή ανακριβούς παραγγελίας, η μη αποπληρωμή της παραγγελίας κ.τ.λ.) ή γ) τη λήψη μέτρων σε επείγουσες περιστάσεις, για την προστασία των καταναλωτών των προϊόντων της εταιρείας.
Η μετάδοση ευαίσθητων δεδομένων μέσω Internet γίνεται με χρήση κρυπτογράφησης και συγκεκριμένα με πρωτόκολλο SSL (Secure Socket Layer).

Υποχρεώσεις καταναλωτή / χρήστη

Να χρησιμοποιεί με σύννομο και πρόσφορο τρόπο την ιστοσελίδα και να τηρεί τους Κώδικες Δεοντολογίας που είναι αναρτημένοι σε αυτή τη σελίδα και προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα σχετική νομοθεσία.
Να απέχει από κάθε παράνομη, αντίθετη με τα συναλλακτικά ήθη, αθέμιτη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών της ιστοσελίδας και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σ’ αυτήν ή σε τρίτους (ενδεικτικά αλλά όχι αποκλειστικά αναφέρονται στον Ποινικό Κώδικα, σε Ειδικούς Ποινικούς Νόμους, στην Τηλεπικοινωνιακή Νομοθεσία, στη Νομοθεσία για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων καθώς επίσης και στις σχετικές διατάξεις Κανονισμών ή Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών, της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και οποιασδήποτε άλλης Δημόσιας ή Διοικητικής Αρχής και Υπηρεσίας.)
Να μην παραβιάζει οποιασδήποτε μορφής Πνευματικά Δικαιώματα τρίτων.
Να παρέχει αληθή, πλήρη και ορθά στοιχεία λογαριασμού κατά την εγγραφή του. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ανακρίβεια στα στοιχεία εγγραφής του χρήστη, η εταιρείας μας διατηρεί το δικαίωμα να απενεργοποιήσει άμεσα το λογαριασμό του χρήστη.
Να διατηρεί μυστικό και να μην αποκαλύπτει σε τρίτους το κωδικό πρόσβασής του (password) στις υπηρεσίες του www.artbeat.gr. 
Υποχρεούται να ενημερώνει άμεσα την εταιρεία μας με την αποστολή e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση welcome@artbeat.gr, για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του κωδικού του.
Να επιβεβαιώνει ότι έχει εξέλθει από το λογαριασμό του στο τέλος κάθε συνόδου (session).
Να παρέχει ορθά και ακριβή στοιχεία πληρωμής και παράδοσης για τις παραγγελίες που τοποθετεί στο e-shop.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: κείμενα, γραφικά, φωτογραφίες, ψηφιακά φωνογραφήματα, προγράμματα, πηγαίος κώδικας, ειδήσεις, άρθρα, πληροφορίες, δεδομένα, σχεδιαγράμματα, απεικονίσεις, εμπορικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, ονόματα, λογότυπα, ονομασίες προϊόντων, ονόματα εταιρειών κλπ.), αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας που ανήκει αποκλειστικά στην εταιρεία μας ή στους προμηθευτές του περιεχομένου της και διέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές, κοινοτικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, διατίθεται δε στους χρήστες της αυστηρά για προσωπική (μη εμπορική ή κερδοσκοπική) χρήση.
Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, μεταφορά, αποθήκευση, μεταποίηση, αναδημοσίευση, μετάδοση, διανομή, πώληση, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, ανακοίνωση, διάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου της ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, τμηματικά ή περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της εταιρείας, η οποία επιφυλάσσεται έναντι πάντων για κάθε νόμιμο ή συμβατικό δικαίωμά της.
Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα, διακριτικά, ονομασίες προϊόντων, ονόματα εταιρειών, γραφικά και λογότυπα που αποτελούν κατοχυρωμένα σήματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων και τυχόν εμφανίζονται στην ιστοσελίδα, ανήκουν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους.

Πολιτική επιστροφών

Στα προσκλητήρια ΔΕΝ υπάρχει δυνατότητα επιστροφής μετά τη γραπτή έγκριση του πελάτη.
Στα προϊόντα ειδικών κατασκευών (μαρτυρικά, μπομπονιέρες, custom made κατασκευές) υπάρχει δυνατότητα επιστροφής ΜΟΝΟ στην περίπτωση που το προϊόν διαφέρει από την προβολή του μέσω του eshop ή της ηλεκτρονικής επικοινωνίας με τον πελάτη.
Η επιστροφή και αντικατάσταση είναι εφικτή υπό την προϋπόθεση ότι το προϊόν είναι σε αρίστη κατάσταση.

Ακύρωση παραγγελίας

Δύναται να πραγματοποιηθεί εντός 3 εργάσιμων ημερών, μετά από γραπτή δήλωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου welcome@artbeat.gr